Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

O nas

Kilka słów o naszym przedszkolu

Przedszkole Nr 4 w Augustowie jest przedszkolem publicznym. Mieści się w Augustowie przy ul. Kilińskiego 10a. Przedszkole położone jest w centrum miasta, przy spokojnej ulicy. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa nauki i zabawy.
Nasze przedszkole to placówka z wieloletnią tradycją, istnieje już od 1966r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600- 1700.W tym czasie odbywają się zajęcia zaplanowane, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
Przedszkole zatrudnia 12 nauczycieli, łącznie z dyrektorem, nauczycielem logopedii, religii i języka angielskiego. Ponadto regularnie odbywają się zajęcia rytmiczne i wokalne prowadzone przez nauczyciela rytmiki. W swojej ofercie mamy także zajęcia korekcyjne pod kierunkiem rehabilitanta.
Od października 2002 r. dzieci objęte są opieką logopedyczną – zajęcia prowadzi wykwalifikowany nauczyciel logopedii.
Dzieci przebywają w 5 grupach całodziennych. Z myślą o zdrowiu dzieci w naszej przedszkolnej, nowoczesnej kuchni przygotowywane są na bieżąco zdrowe, pyszne i urozmaicone posiłki. Zachęcają one dzieci do częstego spożywania warzyw i owoców w różnej postaci. Szczególną troską obejmujemy dzieci z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi – diety: bezmleczna, refluksowa, bezglutenowa.
Do naszego przedszkola zapraszamy aktorów z profesjonalnych teatrów dziecięcych. Przedstawienia teatralne odbywają się regularnie w ciągu roku. Dzięki temu nasi wychowankowie maja możliwość zapoznania się z różnymi formami teatralnymi, poszerzają swoją wiedzę i doświadczenia.
Dzięki miłej i życzliwej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez placówkę – zajęcia plastyczne, ruchowe, teatralne, matematyczne, językowe, rozwijające umiejętności wokalne i taneczne.
Posiadamy duży, ładny i zadbany ogród przedszkolny, na którym rosną krzewy i drzewa-które dzieci mogą obserwować o każdej porze roku. Przedszkolaki mają możliwość korzystania z trzech placów zabaw, które są wyposażone w certyfikowane urządzenia – piaskownice, huśtawki, karuzele, bujaki, zjeżdżalnie, altanki i wiele innych. Teren przedszkola jest bezpieczny, ogrodzony i monitorowany.
Posiadamy pięć sal zabaw z łazienkami dla dzieci, w których znajdują się nowoczesne meble dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale są jasne, kolorowe i przestronne. Dzięki wyposażeniu – bezpiecznym zabawkom i ciekawym grom, zachęcają dzieci do zabawy i nauki. Mamy także dużą salę gimnastyczną, w której oprócz zajęć ruchowych, gimnastycznych i rytmicznych odbywają się konkursy, teatrzyki, zabawy karnawałowe oraz uroczystości, na które zapraszani są liczni goście ( ze względu na pandemię Covid- 19 wszystkie uroczystości organizowane są online lub nagrywane i przekazywane rodzicom na nośnikach)
W przedszkolu organizowanych jest dużo ciekawych imprez okolicznościowych (Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i Pożegnanie Starszaków). W młodszych grupach organizujemy zajęcia adaptacyjne, a we wszystkich zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
W codziennej pracy stosujemy nowatorskie metody nauczania i realizujemy programy własne. Przedszkole podejmuje działania nastawione na uczenie samodzielności, twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie, zapewnienie każdemu dziecku bezpieczeństwa oraz możliwości realizacji własnych pasji oraz udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
W godzinach rannych i popołudniowych najczęściej odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze integracyjnym oraz zajęcia indywidualne z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia z dzieckiem zdolnym.
Rozwój dziecka wspomagany jest poprzez zapewnienie warunków zdrowego i bezpiecznego pobytu w przedszkolu, kształtowanie pożądanych postaw, działania profilaktyczne (cykliczne spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, leśnikami, realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh, Bezpieczny Przedszkolak, pogadanki z psychologiem, pedagogiem, intendentem – z udziałem rodziców, i inne) rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych.
Przedszkole systematycznie współpracuje z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym – biblioteką, Miejskim Domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, strażą pożarną, policją, nadleśnictwami, szkołami i innymi przedszkolami. Od wielu lat organizujemy konkursy, na które zapraszamy dzieci z innych placówek, uczestniczymy w różnych imprezach organizowanych na terenie naszego miasta – turnieje sportowe, quizy, konkursy plastyczne, wokalne, recytatorskie i inne. Nasi wychowankowie mają możliwość poznania naszego regionu w czasie spacerów i wycieczek – do miejscowości Kopiec, Nadleśnictwa Żyliny, wycieczki do muzeów (w Augustowie, w Suwałkach), Teatru Lalek w Białymstoku, organizowaliśmy przejazdy kolejką wąskotorową w Płocicznie.
Dzięki tej współpracy wzbogaca swoja ofertę programową, a dzieci wzbogacają swoją wiedzę i nabywają nowe umiejętności. Wiele działań odbywa się przy dużym wsparciu rodziców – dzięki wpłatom na Komitet Rodzicielski, pomocy przy organizacji imprez. Zapraszamy też rodziców do przedszkola, by dzielili się z dziećmi swoją wiedzą i umiejętnościami – warsztaty krawieckie, kulinarne, spotkanie z leśnikiem, z listonoszem, udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Przedszkole posiada bardzo obszerny zbiór pomocy dydaktycznych, z których korzystają nauczyciele oraz dzieci – projektor multimedialny z ekranem, Magiczny dywan, Magiczną ścianę, nowoczesne tablice i monitory interaktywne, telewizory, odtwarzacze DVD i CD, plansze do zajęć, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, płytotekę, rekwizyty teatralne i garderobę z kostiumami. Mamy własną biblioteczkę z bogatym księgozbiorem – literatura dziecięca, psychologiczna, pedagogiczna i metodyczna.
Nasze ciekawe działania uwieczniamy zdjęciami, które zamieszczamy w kronice i na stronie internetowej przedszkola.
Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Rodzice naszych absolwentów podkreślają podmiotowe traktowanie dzieci i dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
Niewątpliwą zaletą naszego przedszkola jest dobra lokalizacja placówki, dzięki czemu często wychodzimy z dziećmi na spacery do pobliskiego parku miejskiego oraz nad rzekę Nettę, w czasie których uczymy dzieci bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, dzieci doświadczają bliskości natury, poznają walory naszego miasta, promujemy nawyki aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Misja i wizja przedszkola

„Nauka poprzez zabawę”
Mając na uwadze właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, tak organizujemy proces wychowawczo- dydaktyczny, by dziecko mogło uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc.
Nasze przedszkole:

 • traktuje dzieci indywidualnie i podmiotowo
 • jest placówką bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców
 • umożliwia zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole
 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia pracy

Wizja przedszkola
W przyszłości chciałabym aby nasze przedszkole kierowało się mottem: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
J. Korczak

Aktualna oferta przedszkola

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby dziecka i rodziców;
 • nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi;
 • opiekę specjalistyczną: logopeda;
 • życzliwą i miłą atmosferę oraz pełną akceptację;
 • zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy;
 • bardzo dobre warunki lokalowe( 5 sal dydaktycznych oraz sala zabaw do prowadzenia zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych , zajęć dodatkowych). Dzieciom oferujemy:
 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć w bogato wyposażonych salach dydaktycznych;
 • smaczne domowe posiłki przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;
 • imprezy, uroczystości przedszkolne, wycieczki edukacyjne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • rozwijanie zainteresowań podczas dodatkowych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń multimedialnych (Magiczny Dywan, nowoczesna tablica interaktywna Magiczna ściana);
 • wesołe zabawy w bezpiecznie urządzonym ogrodzie przedszkolnym, pełnym zieleni i roślinności;
 • udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych;
 • naukę języka angielskiego w każdej grupie wiekowej. Rodzicom oferujemy:
 • możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki;
 • pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych; pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • udział w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, terapeutą;
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka;
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców;
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Priorytety w naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej:

 • dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, dostosowując metody i formy pracy do ich potrzeb i możliwości;
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek;
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady bezpieczeństwa i przestrzegając ich;
 • wyrabiamy sprawność ruchową i promujemy zdrowy styl życia
 • rozwijamy umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • tworzymy odpowiednie warunki do poznawania i zdobywania wiedzy poprzez zabawę, działanie i eksperymentowanie;
 • ukazujemy piękno przyrody, uczymy zachowań proekologicznych;
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 • tworzymy odpowiednie warunki do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Dostępność architektoniczna przedszkola

 1. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, 12 schodków a następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Budynek składa się z dwóch części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W odległości 100 m od przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.